Piątek, 08 grudnia 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5765
Piątek, 08 grudnia 2023

Forum sędziów

uzupełenie wyroku

zziajany
19.04.2012 23:13:25

Sytuacja wygląda tak: sąd I instancji skazuje i wymierza kary za 4 czyny, orzeka karę łączną i zalicza na poczet tej kary okres tymczasowego aresztowania . Sąd odwoławczy uchyla jedno ze skazań, uchyla karę łączną, uchyla punkt dotyczący zaliczenia aresztu i wymierza nową karę łączną (!) oraz dokonuje zaliczenia aresztu na poczet tej nowej kary łącznej ( tak samo jak SR). Dyrektor aresztu zwrócił się o wykładnię do sądu odwoławczego mając wątpliwość czy zaliczenie aresztu nie powinno obejmować okresu wcześniejszego niż wskazany w wyroku. SO odpisała mu pismem, że wyrok jest jasny, nie ma potrzeby wykładni a do wydania orzeczenia w trybie 420 par 2 kpk właściwy jest sąd I instancji. Zwracają akta zwrócił też uwagę na potrzebę uzupełnienia.
Mam wątpliwość co z tym zrobić bo kara łączna i zaliczenie aresztu s a rozstrzygnięciami zawratymi w wyroku sądu II instancji i moim zdaniem to on jest właściwy.

Geralt
20.04.2012 09:28:44

Niestety, opinia sady wyższego co do właściwości (także w sprawach incydentalnych) jest wiążąca, więc wszelkie dywagacja na temat własciwosci są raczej bezprzedmiotowe. Oczywiście rodzi się pytanie, co zrobić w sytuacji, gdy areszt jest zaliczony prawidłowo, więc 420 par.2 nie ma zastosowania. Moim zdaniem sa mozliwe dwa rozwiązania: 1. nie robić nic (w sensie wydawania postanowienia) i jedynie poinformować ZK, że brak jest podstaw do wydania postanowienia o zmianie okresu zaliczenia TA; 2. wydać postanowienie "negatywne". tj. stwierdzające, że brak jest podstaw do zmiany okresu zaliczenia. Łatwiejsza i szybsza jest wersja 1. i jeżeli administracja ZK nie będzie zbyt uparta to warto spróbowac to zrobić. Wrsja trzecia, że powinien to rozpoznać SO niestety odpada z przyczyn wskazanych na wstępie.

romanoza
20.04.2012 09:33:57

"zziajany" napisał:

Mam wątpliwość co z tym zrobić bo kara łączna i zaliczenie aresztu s a rozstrzygnięciami zawratymi w wyroku sądu II instancji i moim zdaniem to on jest właściwy
Moim zdaniem właściwy jesteś Ty. Sąd Okręgowy dokonał korekty orzeczenia Sądu Rejonowego, ale to dalej jest orzeczenie SR. Jeżeli areszt zaliczony nieprawidłowo to powinieneś zastosować tryb z art. 420 kpk.

zziajany
20.04.2012 23:20:07

"romanoza" napisał:

Mam wątpliwość co z tym zrobić bo kara łączna i zaliczenie aresztu s a rozstrzygnięciami zawratymi w wyroku sądu II instancji i moim zdaniem to on jest właściwy
Moim zdaniem właściwy jesteś Ty. Sąd Okręgowy dokonał korekty orzeczenia Sądu Rejonowego, ale to dalej jest orzeczenie SR. Jeżeli areszt zaliczony nieprawidłowo to powinieneś zastosować tryb z art. 420 kpk.

Nie nazwałbym tego korektą. SO uchylił rozstrzygnięcia w przedmiocie kary łącznej , uchylił zaliczenie i sam orzekł o karze i o zaliczeniu aresztu.

Geralt
21.04.2012 08:57:14

"zziajany" napisał:

Nie nazwałbym tego korektą.

Tak czy owak nie ma sporu o właściwość z SO, więc dyskusja jest raczej teoretyczna. Tym niemniej zgadzam się z Romim, że właściwy wtrybie 420 jest sąd pierwszoinstancyjny, niezależnie od tego, co się działo w SO.

romanoza
21.04.2012 09:36:21

"zziajany" napisał:

Nie nazwałbym tego korektą. SO uchylił rozstrzygnięcia w przedmiocie kary łącznej , uchylił zaliczenie i sam orzekł o karze i o zaliczeniu aresztu.
Ale skazał sąd I instancji.

suzana22
22.04.2012 00:30:38

"romanoza" napisał:

Nie nazwałbym tego korektą. SO uchylił rozstrzygnięcia w przedmiocie kary łącznej , uchylił zaliczenie i sam orzekł o karze i o zaliczeniu aresztu.
Ale skazał sąd I instancji.

Formalnie tak, ale de facto karę wymierzył sąd II instancji.

romanoza
22.04.2012 09:42:42

"suzana22" napisał:

Nie nazwałbym tego korektą. SO uchylił rozstrzygnięcia w przedmiocie kary łącznej , uchylił zaliczenie i sam orzekł o karze i o zaliczeniu aresztu.
Ale skazał sąd I instancji.

Formalnie tak, ale de facto karę wymierzył sąd II instancji.Skazał i karę wymierzył sąd I instancji. Sąd II zmienił jej wymiar.

jano1976
22.04.2012 09:56:23

"romanoza" napisał:

Skazał i karę wymierzył sąd I instancji. Sąd II zmienił jej wymiar.


W pełni popieram. Pewna niejasność może wynikać z trybu procedowania. Aby okreśłić na nowo wymiar trzeba wpierw uchylić rozstrzygnięcie, ale rację ma Romi, że karę wymierzył Sąd Rejonowy I instancji. Co do sposobu postąpienia, wyznaczyłbym posiedzenie w trybie 420 kpk i orzekł pozytywnie lub negatywnie. SO byłby właściwy tylko w zakresie wyjaśnienia wątpliwości. Skoro nie ma wątpliwości co do zaliczenia brakującego okresu właściw Sąd Rejonowy.

zziajany
22.04.2012 23:52:14

"romanoza" napisał:

Nie nazwałbym tego korektą. SO uchylił rozstrzygnięcia w przedmiocie kary łącznej , uchylił zaliczenie i sam orzekł o karze i o zaliczeniu aresztu.
Ale skazał sąd I instancji.

Formalnie tak, ale de facto karę wymierzył sąd II instancji.Skazał i karę wymierzył sąd I instancji. Sąd II zmienił jej wymiar

nie zmienił, uchylił orzeczenie w tym punkcie i sam orzekł inaczej w przedmiocie kary łącznej. Kara łączna orzeczona przez SO obejmowała mniej kar jednostkowych niż orzeczono przez SR, nie może być mowy o zmianie czegoś co zostało uchylone

romanoza
23.04.2012 08:02:35

"zziajany" napisał:

Kara łączna orzeczona przez SO obejmowała mniej kar jednostkowych niż orzeczono przez SR, nie może być mowy o zmianie czegoś co zostało uchylone
Zgadzam się z tym, co napisał jano. A żeby nie przedłużać dyskusji zerknij w jakiekolwiek dane o karalności i zobaczysz, że nie znajdziesz tam jakichkolwiek adnotacji na temat zmieniających wyroków SO, i chyba podobnie pisze się przy recydywie.

zziajany
23.04.2012 08:34:25

W innym przypadku kiedy SO uchylił orzeczenie co do jednej kary podlegającej łączeniu to w ślad za tym uchylił karę łączną i napisał żeby rozważyć wszczęcie z urzędu postępowanie w przedmiocie wyroku łącznego. W tym przypadku sam orzekł karę łączną;
jak to się niekiedy określa nastąpiło pozbawienie jednej instancji

W nawiązaniu do głównego problemu -
Grzegorczyk w komentarzu teza 4 do art 420 pisze:
W postępowaniu prowadzonym na podstawie tych przepisów, sąd pierwszej instancji może uzupełnić jedynie wyrok sądu pierwszej instancji. Jeżeli zatem zachodzi potrzeba uzupełnienia wyroku sądu odwoławczego, to orzeka o tym sąd odwoławczy na podstawie art. 458, stosując odpowiednio 420 par 1-3 kpk (SN Z 167/83, OSNKW 1984, nr 7-8, poz. 83).
J

romanoza
23.04.2012 12:50:13

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2011 r. II AKz 126/11

Sąd właściwy do orzekania w danej sprawie w pierwszej instancji jest sądem rzeczowo właściwym do orzekania (na podstawie art. 420 § 2 k.p.k. w zw. z art. 420 § 1 k.p.k.) w przedmiocie błędnie zaliczonego w wyroku okresu tymczasowego aresztowania na poczet kary także w sytuacji, gdy błąd zawarty jest w wyroku sądu odwoławczego

Zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie nie ma ugruntowanego, jednoznacznego poglądu co do tego, czy w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisu art. 420 § 1 i 2 k.p.k. sąd pierwszej instancji może sprostować nieprawidłowe orzeczenie o zaliczeniu na poczet wymierzonej kary okresu tymczasowego aresztowania, zawarte w wyroku sądu odwoławczego.
Przyjmijmy zatem, że kwestia ta nie jest jednoznaczna, aczkolwiek dla mnie jest.

W ramach nowego, uproszczonego modelu procesowego, którego jednym z elementów jest uregulowanie zawarte w przepisie art. 420 k.p.k., trzeba stwierdzić, że postępowanie w sprawie sprostowania nieprawidłowo zaliczonego okresu tymczasowego aresztowania na poczet orzeczonej kary, jest odrębnym postępowaniem, toczącym się po zakończeniu postępowania w jego głównym nurcie. Postępowanie to ma odrębne: przedmiot rozpoznania (§ 1 i 2 art. 420 k.p.k.), wymogi (§ 3 art. 420 k.p.k.) oraz środek zaskarżenia (§ 4 art. 420 k.p.k.).
Tym samym rozpatrywanie ww. kwestii powinno opierać się właśnie na regułach wyznaczonych przez przepis art. 420 k.p.k.
Wolno zatem powiedzieć, że sąd właściwy do orzekania w danej sprawie w pierwszej instancji jest sądem rzeczowo właściwym do orzekania (na podstawie art. 420 § 2 k.p.k. w zw. z art. 420 § 1 k.p.k.) w przedmiocie błędnie zaliczonego w wyroku okresu tymczasowego aresztowania na poczet kary także w sytuacji, gdy błąd zawarty jest w wyroku sądu odwoławczego.

w tym wyroku SA wskazują na ten wyrok SN z 1983 r., ale piszą W wyroku Sądu Najwyższego z dnia z dnia 30 grudnia 1983 r. (sygn akt. Z 167/83, OSNKW 1984, nr 7-8, poz. 83) zawarto co prawda tezę: "W postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 368 § 1 k.p.k. sąd pierwszej instancji może "uzupełnić" jedynie wyrok sądu pierwszej instancji. Jeżeli zatem zachodzi potrzeba uzupełnienia wyroku sądu odwoławczego, to orzeka o tym tenże sąd odwoławczy na podstawie art. 407 k.p.k., stosując odpowiednio art. 368 § 1 k.p.k.", jednakże - jak łatwo zauważyć - dotyczy ona Kodeksu postępowania karnego z 1969 r., w którym dopuszczano jedynie możliwość uzupełnienia wyroku w sytuacji, kiedy w ogóle nie zawierał on rozstrzygnięcia co do zaliczenia okresu tymczasowego aresztowania na poczet wymierzonej kary (art. 368 § 1 k.p.k. z 1969 r.). Przepis art. 420 k.p.k., odpowiednik art. 368 § 1 w aktualnym Kodeksie postępowania karnego, zawiera w swej treści dodatkowe, nowe uregulowanie (art. 420 § 2 k.p.k.), pozwalające na zastosowanie art. 420 § 1 k.p.k. jeżeli sąd nieprawidłowo zaliczył okres tymczasowego aresztowania na poczet orzeczonej kary.

zziajany
23.04.2012 19:42:45

Rzeczywiście, sporo jest argumentów na poparcie Twojego poglądu. Zobaczymy co zrobi mój SO.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.