Sobota, 20 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5990
Sobota, 20 lipca 2024

Wyniki wyszukiwania

25.09.2018
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

Dnia 20.09.2018 roku Sygn. akt I Ns 753/18 OGŁOSZENIE Sąd Rejonowy w Łodzi I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Kotkowski po rozpoznaniu w dniu 20.09. 2018 roku Łodzi na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Krzysztofa Mielczarka przy udziale Kerida Merdin o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu postanawia: p o s t a n a w i a : 1. zezwolić dłużnikowi Krzysztofowi Mielczarkowi na złożenie do depozytu...

Więcej
13.07.2018
Sąd Rejonowy w Zgierzu

„Sąd Rejonowy w Zgierzu postanowieniem z dnia 10 lipca 2018 roku wydanym w sprawie o sygnaturze akt I Ns 316/18 zezwolił Adrianowi Szymańskiemu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.500,00 (jeden tysiąc pięćset) złotych tytułem obowiązku częściowego naprawienia szkody wyrządzonej Polkomtel Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie nałożonego prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Zgierzu z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie o syn. akt II K 1127/12, która to kwota ma zostać wydana...

Więcej
03.07.2018
Sąd Rejonowy w Zgierzu

„Sąd Rejonowy w Zgierzu postanowieniem z dnia 3 lipca 2018 roku wydanym w sprawie o sygnaturze akt I Ns 292/18 zezwolił Jerzemu Dębskiemu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 921,77 zł (dziewięćset dwadzieścia jeden złotych 77/100 ) celem wywiązania się z obowiązku naprawienia szkody wobec Katarzyny Kurczewskiej, stwierdzonego wyrokiem z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie II K 543/15, która to kwota ma zostać wydana do rąk Katarzyny Kurczewskiej albo jej spadkobierców, pod warunkiem...

Więcej
03.12.2018
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

(1) zezwolić wnioskodawcy Łukaszowi Jardziochowi na złożenie do depozytu sądowego 485 zł (czterysta osiemdziesiąt pięć złotych) tytułem naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonego Dariusza Diurdzy zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi IV Wydział Karny sygn. akt IV 394/13 z dnia 27 listopada 2013 roku ; (2) przyznać i wypłacić Ewelinie Matusiak - kuratorowi dla nieznanych wierzycieli, pracownikowi XVIII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w...

Więcej
22.06.2018
Sąd Rejonowy w Opolu

Sąd Rejonowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Dawid Wróblewski po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2018 r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Renate Krawczyk, Joanny Krupa, Ewy Krzyżanowskiej, Agnes Stasch z udziałem Elżbieta Wieszołek o dział spadku na podstawie art. 144 kpc w zw. z art. 510 § 2 kpc zarządza I. Uwzględniając wniosek złożony przez kuratora zwolnić r.pr. Arletę Dziubałtowską, z funkcji kuratora procesowego dla...

Więcej
19.04.2018
Sąd Rejonowy w Opolu

Sąd Rejonowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Dawid Wróblewski po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2018 r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Renaty Krawczyk, Joanny Krupa, Ewy Krzyżanowskiej, Agnes Stasch z udziałem Elżbieta Wieszołek o dział spadku na podstawie art. 144 kpc w zw. z art. 510 § 2 kpc zarządza 1) ustanowić dla uczestniczki postępowania Elżbiety Gertrudy (2 im.) Wieszołek (PESEL 25110710801), której miejsce...

Więcej
07.12.2017
Sąd Rejonowy w Łęczycy

Sąd Rejonowy w Łęczycy I Wydział Cywilny ul. M. Konopnickiej 16 99-100 Łęczyca tel. 247211278 fax. 243873701 Łęczyca, dnia 07-12-2017 r. Sygnatura akt I Ns 361/17 (w odpowiedzi należy podać datę i sygn. akt) OGŁOSZENIE „Sąd Rejonowy w Łęczycy postanowieniem z dnia 26 października 2017 roku wydanym w sprawie o sygnaturze akt I Ns 361/17 zezwolił Skarbowi Państwa – Dyrektorowi Zakładu Karnego w Garbalinie na złożenie do depozytu sądowego kwoty...

Więcej
23.11.2017
Sąd Rejonowy w Zgierzu

„Sąd Rejonowy w Zgierzu postanowieniem z dnia 13 października 2017 roku wydanym w sprawie o sygnaturze akt I Ns 722/17 zezwolił Jarosławowi Kowalskiemu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 490,00 zł (czterysta dziewięćdziesiąt złotych) tytułem obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej Zenonowi Kałczakowi nałożonego prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Zgierzu z dnia 17 listopada 2013 roku w sprawie o syn. akt II K 211/12, która to kwota ma zostać wydana do rąk spadkobierców Zenona...

Więcej
02.10.2017
Sąd Rejonowy w Zgierzu

Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądemw sprawie o sygnaturze akt I Ns 326/17 postępowanie z wniosku Radosława Słomczewskiego o zezwolenie na wpłacenie do depozytu sądowego kwoty 3.268,54 (trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem złotych 54/100) tytułem naprawienia szkody wyrządzonej Arbud Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wieluniu, zgodnie z pkt IV pkt 3 wyroku Sądu Rejonowego w Zgierzu wydanego w sprawie o sygnaturze akt II K...

Więcej
22.08.2017
Sąd Rejonowy w Opolu

Sygnatura akt: I Ns 1031/16 Sąd Rejonowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Dawid Wróblewski po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2017 r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Notburgi Komar z udziałem Jana Siembieda, Jana Marsolek, Andrzeja Ibrom, Ryszarda Siembieda, Henryka Siembieda, Krystyny Decker, Ireny Freumark, Marii Szkudlarek, Kornelii Werner, Stanisława Siembieda o stwierdzenie nabycia spadku po Klarze Marsolek na...

Więcej