Wtorek, 18 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5958
Wtorek, 18 czerwca 2024

Wyniki wyszukiwania

09.09.2020
Sąd Rejonowy w Opolu

Sygn. Akt: I Ns 780/19 ZARZĄDZENIE Dn. 4 czerwca 2020 r. Sąd Rejonowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Dawid Wróblewski po rozpoznaniu w dniu 4 czerwca 2020 r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Sławy Marcinowskiej z udziałem Iwony Młodzikowskiej o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie art. 144 kpc w zw. z art. 510 par 2 pkc zarządza: 1) ustanowić dla uczestnika postępowania Iwony Młodzikowskiej (PESEL 57091214447...

Więcej
20.08.2020
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej

SĄD REJONOWY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ II WYDZIAŁ Karny 41-700 Ruda Śląska, ul. Bukowa 5a fax (32) 43-81-201 Biuro Obsługi Interesantów - tel. (32) 43-81-105 do 107 www.ruda-slaska.sr.gov.pl e-mail: [email protected] ________________________________________________________________ Data wysłania: 19 sierpnia 2020 roku Sygnatura akt: II K 452/20 sygnatura akt oskarżyciela 3 Ds. 605.2019 (w odpowiedzi należy...

Więcej
27.07.2020
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

Sygnatura akt II Ns 269/19 POSTANOWIENIE Łódź, dnia 9 lipca 2020 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi II Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący Sędzia Magdalena Mysłowska-Marczak po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2020 r. w Łodzi na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku PROTEGAT 1 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie przy udziale Roberta Steca i Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul...

Więcej
05.06.2020
Sąd Rejonowy w Opolu

Z A R Z Ą D Z E N I E Dnia 15 maja 2020 r. Sąd Rejonowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Dawid Wróblewski po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2020 r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie przeciwko Leszkowi Prawda o zapłatę na podstawie art. 144 kpc zarządza: I. uwzględniając wniosek złożony przez kuratora zwolnić r.pr. Michalinę Chrobot, z funkcji kuratora...

Więcej
01.07.2020
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

Sygnatura akt II Ns 161/20 POSTANOWIENIE Łódź, dnia 20 maja 2020 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi II Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący Sędzia Magdalena Mysłowska-Marczak po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2020 r. w Łodzi na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi przy udziale Gmina Łódź o stwierdzenie nabycia spadku po Marii Kowalskiej...

Więcej
12.05.2020
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

POSTANOWIENIE Łódź, dnia 5 maja 2020 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVIII Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący sędzia Anna Domarecka po rozpoznaniu w dniu 5 maja 2020 r. Łodzi na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Województwo Łódzkie - Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Łodzi przy udziale o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego w przedmiocie sprostowania wyroku z urzędu postanawia: sprostować oczywistą...

Więcej
06.05.2020
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

Sygn. akt III Ns 82/20 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi ogłasza o zezwoleniu Przemysławowi Kowalskiemu na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi kwoty 1100 zł (jeden tysiąc sto złotych) tytułem nawiązki orzeczonej na rzecz Abdula Aziz Diallo określonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie o sygn. akt IV K 239/18, pkt 7b i 8d, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta może być wypłacona Abdul′owi...

Więcej
07.04.2020
Sąd Rejonowy w Opolu

Sygn. akt: I Ns 787/19 P O S T A N O W I E N I E Dnia 25 marca 2020 r. Sąd Rejonowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Dawid Wróblewski po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2020 r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Powiatu Opolskiego z udziałem Pawła Orlika o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego postanawia: I. na podstawie art. 6933 §3 k.p.c...

Więcej
25.02.2020
Sąd Rejonowy w Opolu

Sąd Rejonowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Dawid Wróblewski po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2020 r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Getin Nobile Bank S.A. z siedzibą w Warszawie przeciwko Stefanowi Wolniczak, Sylwii Frąk o zapłatę postanawia: I. podjąć postępowanie w sprawie; II. ustanowić dla pozwanego Stefana Wolniczak, którego miejsce pobytu nie jest znane, kuratora w osobie r.pr. Małgorzaty Cybińskiej...

Więcej
25.02.2020
Sąd Rejonowy w Opolu

Sąd Rejonowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Dawid Wróblewski po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2019 r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przyszłość\'\' w Opolu przeciwko Zbigniewowi Dubińskiemu o zapłatę na podstawie art. 144 kpc zarządza: I. ustanowić dla pozwanego Zbigniewa Dubińskiego, którego miejsce pobytu nie jest znane, kuratora w osobie r.pr. Damiana Cedro (prowadzącego...

Więcej